Privātuma politika

SIA “FIDEA”, reģ.nr.40003600120, juridiskā adrese: Antonijas iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija, (turpmāk – FIDEA), ir Datu Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.​

Šī Privātuma politika izskaidro, kā FIDEA apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi Kompetences centru finansējuma piesaistes pakalpojumu ietvaros, izmantojot Kompetences Centru Vadības Sistēmu (turpmāk KCVS) un/vai FIDEA mājas lapu https://www.fidea.lv. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko FIDEA saņem no klientiem, mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem, personām, kas piesakās darbā, Kompetences centriem, Kompetences centru vadības sistēmas lietotājiem un to pārstāvētajām organizācijām.


Personas datu ievākšana un izmantošana

Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat FIDEA pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.

FIDEA informē, ka, norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes https://kcvs.fidea.lv vai arī no uzņēmuma FIDEA pārstāvjiem paziņojums, informācija, kas ir saistīta ar Jūsu lietotāja konta paroli vai konta statusa izmaiņām, paziņojums/atgādinājums par nepieciešamajiem dokumentiem FIDEA pakalpojuma sniegšanai vai arī cita informācija, kas ir tieši saistīta ar FIDEA pakalpojumu un FIDEA saistībām attiecībā uz finansējuma piesaistes, maksājumu dokumentu sagatavošanas un konsultāciju pakalpojumiem attiecībā pret Kompetences Centru un/vai Pētījuma veicēju.

Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni https://kcvs.fidea.lv vai https://www.fidea.lv, FIDEA var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

 • tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

 • katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

 • kcvs.fidea.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

 • IP adreses;

 • citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu FIDEA interneta vietņu izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.


Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

FIDEA apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem un KCVS sistēmā apkopo un uzglabā maksājumu pieprasījumu informāciju, kas satur personas informāciju saistībā ar pētījumu veicēju attaisnojamajiem izdevumiem, pētījumu gaitu un citiem aspektiem, šādiem mērķiem:

 • Izpildīt FIDEA pienākumu sniegt pakalpojumu Kompetences centriem un Pētījumu veicējiem saistībā ar noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem.

 • Maksājumu pieprasījumu sagatavošana un iesniegšana Centrālajā Finanšu un Līgumu aģentūrā;

 • Skaidrojumu un precizējumu sagatavošana iesniegšanai Centrālajā Finanšu un Līgumu aģentūrā;

 • Informācijas sniegšana Kompetences centra padomei, valdei un pārvaldes institūcijām;

 • Efektīvai Kompetences centru pārvaldības procesu sekmēšanai;

 • Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei;

 • Jaunumu izsūtīšana.

FIDEA apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;

 • Leģitīmās intereses nodrošināšanai;

 • Līguma izpildei ar Kompetences centriem un Pētījumu veicējiem, kuri veic pētījumus Kompetences centrā, kam ir līguma attiecības ar FIDEA.


Datu subjekta piekrišana

Personas datu glabāšanas ilgums

FIDEA glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā FIDEA var realizēt savas leģitīmās intereses;

 • kamēr FIDEA pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai noslēgtajiem līgumiem ar Kompetences centriem un/vai Pētījumu veicējiem;

 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.


Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot FIDEA mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Sīkdatnes nodrošina arī būtisku KCVS sistēmas funkcionalitāti, samazinot soļu skaitu, kas nepieciešams noteiktu darbību veikšanai.


Kāpēc FIDEA izmanto sīkdatnes?

FIDEA izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;

 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;

 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;

 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir FIDEA leģitīmā interese.

FIDEA neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc FIDEA informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

FIDEA saista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiek reģistrēta, kā arī tiek reģistrēti konkrētā lietotāja iesniegtie dokumenti un darbības, ko šis lietotājs ir veicis ar dokumentiem. Tiesiskais pamats: FIDEA pienākums nodrošināt ES fondu piesaisti, drošu dokumentu iesniegšanu un izsekojamību.


Trešo personu sīkdatnes

FIDEA mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.


Sīkdatņu kontrole

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.youronlinechoices.com/lv).

Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos FIDEA var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat FIDEA var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

Ja to paredz līgums starp lietotāja pārstāvēto organizāciju un FIDEA vai netieši FIDEA līgums ar Kompetences centru paredz pakalpojumu sniegšanu lietotāja pārstāvētajai organizācijai, tad FIDEA var līgumā paredzētajā kārtībā nodot datus Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, Ekonomikas ministrijai vai Finanšu ministrijai, ja tas nepieciešams klientu leģitīmo interešu aizstāvībai un to paredz likums.

Personas dati netiek nodoti uz valstīm ārpus Eiropas Savienības.


Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus FIDEA par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums: rakstveidā, iesniedzot SIA “FIDEA” birojā Rīgā, Antonijas ielā 5, LV-1010, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem, ja vien tas nav pretrunā ar FIDEA līgumu un saistībām attiecībā pret Kompetences centru vai Pētījumu veicēju.

FIDEA veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.


Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz epastu: fidea@fidea.lv.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz epastu: kcvs@fidea.lv.Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils


Izmaiņas Privātuma politikā

FIDEA ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.fidea.lv  un https://kcvs.fidea.lv.  Šī privātuma politika pēdējo reizi tika atjaunota 2020.gada 7.aprīlī.