Analysing Data

FIDEA ir finanšu un vadības konsultāciju uzņēmums

Mēs atrodam klientiem labākās attīstības iespējas un palīdzam tās realizēt

 

Plānotās ES struktūrfondu programmas 2022.gada sākumā

2021.gada 29.septembris

Šobrīd tiek skaņoti MK noteikumi sekojošām ES fondu programmām, kas  būs pieejamas 2022.gada sākumā:


1.P&A -  inovatīvām, jaunām iekārtām 

 • aizdevuma summa - 250 000 EUR līdz 5 000 000 EUR;

 • aizdevuma termiņš – līdz 20 gadiem;

 • pašu līdzdalība – vismaz 10%.

Piemērs:
Iekārtu izmaksas  1 000 000.00EUR
(Aizdevums (līdz 90%)    900 000.00EUR
Atmaksa no fondiem (līdz 20% no kredīta summas)    180 000.00EUR

2. Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā
Aizdevums ar granta elementu (aizdevums līdz 10 milj EUR, max atbalsts 2 000 000 EUR, granta elements 30-50% (atkarībā no uzņēmuma statusa (lielais/vidējais/mazais uzņēmums)), līdz 20 gadiem).

Attiecināmās izmaksas:

 • ēkas energoefektivitāti paaugstinošas vienkāršotās atjaunošanas būvdarbu izmaksas ēkas norobežojošajās konstrukcijās;

 • ēkas inženiersistēmu atjaunošanas, pārbūves vai izveides izmaksas;

 • būvlaukuma teritorijas sakārtošanas izmaksas;

 • energoefektīva apgaismojuma uzstādīšanas izmaksas;

 • energoefektīvāku iekārtu iegādes izmaksas;

 • iekšējo un ārējo individuālo un lokālo siltumtīklu un aukstumapgādes sistēmu rekonstrukcijas izmaksas.


Lai Jūsu uzņēmums savlaicīgi būtu gatavs veiksmīgi izmantot iespējas, piedāvājam apspriest iespējamos investīciju projektus jau tagad, lai kvalitatīvi un operatīvi varētu piesaistīt ES fondu finansējumu, kad programmu noteikumu izstrāde būs pabeigta.

Pieejams atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā

2021.gada 14.aprīlis

Ar 2021.gada 14.aprīli Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izsludinājusi Norvēģijas grantu programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” atklātā konkursa “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” projektu iesniegumu atlases kārtu.


Šīs programmas ietvaros tiks sniegts atbalsts videi draudzīgu ražošanas procesu un IKT risinājumu ieviešanai, uzlabojot ražošanas procesu efektivitāti.

Attiecināmās izmaksas:

 • jaunu iekārtu vai iekārtu komplektējošo daļu iegādes izmaksas;

 • ieguldījumi nemateriālos aktīvos (programmatūra, licences, patenti)

Projekta iesniedzējs – mazie un vidējie komersanti;

Programmas kopējais pieejamais finansējums – 8 495 389 EUR;

Līdzfinansējums vienam projektam no 200 000.00 līdz 600 000.00 EUR;

Atbalsta intensitāte:

 • sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 55 % no attiecināmajām izmaksām;

 • vidējiem komersantiem – 45 % no attiecināmajām izmaksām.


Projektu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 14.aprīlis -2021.gada 30.jūnijs.

Norvēģijas finanšu instruments inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai

2021.gada 11.marts

2021. gada 7.janvārī MK tika apstiprināti Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” noteikumi, kuri paredz atbalstu uzņēmējiem inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai.


Šīs programmas ietvaros tiks sniegts atbalsts videi draudzīgu ražošanas procesu un IKT risinājumu ieviešanai, uzlabojot ražošanas procesu efektivitāti.

Attiecināmās izmaksas:

 • jaunu iekārtu vai iekārtu komplektējošo daļu iegādes izmaksas;

 • ieguldījumi nemateriālos aktīvos (programmatūra, licences, patenti)


Projekta iesniedzējs – mazie un vidējie komersanti;

Programmas kopējais pieejamais finansējums – 8.4 milj. EUR;

Līdzfinansējums vienam projektam no 200 000.00 līdz 600 000.00 EUR;

Atbalsta intensitāte:

 • sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 55 % no attiecināmajām izmaksām;

 • vidējiem komersantiem – 45 % no attiecināmajām izmaksām.


Plānotais projektu iesniegšanas termiņš – 2021.gada 14.aprīlis -2021.gada 30.jūnijs.

Programmas īstenošanas termiņš - 2024. gada 30. aprīlis.

Šobrīd pieejamās atbalsta programmas uzņēmējiem

2020.gada 28.decembris

1.Atbalsts MVK finansējuma piesaistei kapitāla tirgos

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums: līdz 50 % no sagatavošanas izmaksām (nepārsniedzot 100 000 EUR akciju emisijai un       20 000 EUR parādu vērtspapīru emisijai)

Atbalstāmās darbības: Dokumentācijas sagatavošana akciju vai parāda vērstpapīru emisijai biržā.

Sīkāka informācija: https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/3-1-1-3-k-2


2.Jaunuzņēmumu atbalsta programmas

Atbalsta saņēmēji: jaunuzņēmumi

Finansējums: līdz 200 000 EUR 3 gadu laikā (saskaņā ar de minimis nosacījumiem)

Atbalstāmās darbības:

-) atbalsts augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei (atbalsta intensitāte -45%)

-) atbalsts VSAOI fiksētā maksājuma veikšanai

-) IIN atlaide

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/jaunuznemumu-atbalsta-programmas/apraksts

3.Jaunuzņēmumu dalība izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums: līdz 4 000 EUR, atbalsta intensitāte – 70%

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/jaunuznemumu-daliba-izstades/apraksts

4.Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums: 25 000 EUR, atbalsta intensitāte 25-85%

Atbalstāmās darbības: atbalsts jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/inovaciju-vauceri/apraksts

5.Eksporta atbalsta darbības

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums: 20 000 EUR (kalendārajā gadā), atbalsta intensitāte – 50%

Atbalstāmās darbības: dalība starptautiskās izstādēs, konferencēs, kontaktbiržās, publicitāte ārvalstu medijos u.c.

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/eksporta-atbalsta-darbibu-pieteikums

6.Ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums: -25 000 EUR gadā, atbalsta intensitāte – 50%

Atbalstāmās darbības: atbalsts, lai apliecinātu, ka ražotne, produkts, process, pakalpojums atbilst mērķa tirgos noteiktām prasībām (ekspertīžu izmaksas u.c.).

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/atbalstamas-darbibas/razotnu-produktu-atbilstibas-novertesana

7.Dalība LIAA organizētajos nacionālajos stendos

Atbalsta saņēmēji: MVK

Atbalsta intensitāte: 100 %

Attiecināmās izmaksas: ekspozīcijas laukuma noma, stenda izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, reģistrācijas maksa izstādē, prezentācijas materiālu transportēšanas izmaksas u.c.

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/skv-uznemejdarbiba/atbalstamas-darbibas/daliba-liaa-nacionalajos-stendos

8.Atbalsts darbinieku apmācībām

Atbalsta saņēmēji: vidējie un lielie komersanti

Finansējums: 250 000 EUR, uz katriem 8 000 EUR atbalsta apjoma tiek apmācīta viena ne-unikāla persona, atbalsta intensitāte 50% (lielajiem ) - 60 % (vidējiem komersantiem)

Atbalstāmās darbības: atbalsts dalībai apmācībās, kuras organizē LIAA vai kuras notiek ārvalstīs

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/atbalsts-darbinieku-apmacibam/apraksts

9.MVK instrumenta atbalsts

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums: 50 000 EUR

Atbalstāmās darbības: atbalsts tehniski ekonomiskai priekšizpētei dalībai programmā “Apvārsnis 2020”

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/mvk-instrumenta-atbalsts

10.Norvēģijas finanšu instrumenti:


-) Atklāts konkurss “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā”

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums: 200 000 – 600 000 EUR, atbalsta intensitāte -55 % (sīkajiem, mazajiem komersantiem), - 45 % (vidējiem komersantiem)

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/norvegijas-finansu-instruments

-) Neliela apjoma grantu shēma “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde”

Atbalsta saņēmēji: MVK

Finansējums: 10 000 – 130 000 EUR, atbalsta intensitāte 35%-70%

Atbalstāmās darbības: tiek izstrādāts vismaz viena jauna produkta vai tehnoloģijas prototips, kas nav paredzēts komerciālām vajadzībām.

Sīkāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv/programmas/norvegijas-finansu-instruments/neliela-apjoma-grantu-shemas

Mēs strādājam no mājām

2020.gada 22.oktobris

Lai ierobežotu COVID -19 izplatību, mēs strādājam no mājām. Nepieciešamības gadījumā Jūs vienmēr varat sazināties ar mums.

 Drīzumā būs pieejams uzņēmējiem Norvēģijas finanšu instruments "Zaļo inovāciju un IKT produktu ieviešanai ražošanā"

2020.gada 14.septembris

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "“Zaļo inovāciju un IKT produktu ieviešana ražošanā” ietvaros tiks sniegts atbalsts videi draudzīgu ražošanas procesu un IKT risinājumu ieviešanai, uzlabojot ražošanas procesu efektivitāti.

Attiecināmās izmaksas:

 • jaunu iekārtu vai iekārtu komplektējošo daļu iegādes izmaksas;

 • ieguldījumi nemateriālos aktīvos.

Projekta iesniedzējs – mazie un vidējie komersanti.

Programmas kopējais pieejamais finansējums – 5 847 694 EUR.

Līdzfinansējums vienam projektam no 200 000.00 līdz 600 000.00 EUR.

Atbalsta intensitāte:

 • sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 55 % no attiecināmajām izmaksām;

 • vidējiem komersantiem – 45 % no attiecināmajām izmaksām.

Programmas īstenošanas termiņš - 2024. gada 30. aprīlis.

Projektu īstenošana – 2 gadu laikā pēc līguma noslēgšanas.

Projekta uzsākšana – pēc apstiprināšanas.

Pieejams finansējums pētījumiem kompetenču centros

2020.gada 12.augusts

Iespēja pieteikties ES fondu līdzfinansējumam pētniecības projektiem jaunu produktu vai tehnoloģiju izstrādei. Pētniecības projektus iespējams īstenot līdz 2023. gadam. FIDEA sadarbības kompetenču centri:

1.       Latvijas Pārtikas kompetences centrs (www.lpkc.lv)

2.       Meža nozares kompetences centrs (www.mnkc.lv)

3.       Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs (www.fbmtkc.lv)

4.       Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs (www.vmtkc.lv)

5.       Enerģētikas un transporta kompetences centrs (www.etkc.lv)


Interesentus aicinām sazināties ar FIDEA projektu vadītāju Evitu Gaidi (evita.gaide@fidea.lv; +371 22424220)


MK noteikumu Nr. 2 saite - https://likumi.lv/ta/id/279410-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-1-2-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-privata-sektora-investicijas

MK noteikumu Nr. 2 grozījumu saite (apstiprināti 28.07.2020) - https://likumi.lv/ta/id/316416-grozijumi-ministru-kabineta-2016-gada-5-janvara-noteikumos-nr-2-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-1-2-1-specifiska

FIDEA, Latvijas Pārtikas kompetences centra un Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas tiešsaistes diskusija 27.maijā "Kā iekļūt Eiropas lielveikalu ķēdēs"

2020.gada 22.maijs

FIDEA sadarbībā ar Latvijas Pārtikas kompetences centru un Latvijas Pārtikas uzņēmumu federāciju veido tiešsaistes pieredzes apmaiņas diskusiju ciklu “Dalies pieredzē”.


Cikla ietvaros Jums būs iespēja dzirdēt dažādu uzņēmumu pieredzi eksporta, ražošanas organizācijas un citos uzņēmumiem būtiskos jautājumos.


Pirmajā diskusijā 27. maijā 10:00-10:30 SIA "Karavela" mārketinga direktors un  līdzīpašnieks Jānis Endele dalīsies pieredzē, kā Karavela ar savu ražoto produkciju nonākusi līdz  Eiropas lielākajām  pārtikas veikalu  ķēdēm un ir partneris daudziem lieliem pasaules zivju konservu brendiem.


Dalība diskusijā ir ar iepriekšēju pieteikšanos un bezmaksas.


Pieteikšanās līdz 25.maija (pirmdienas ) pēcpusdienai nosūtot dalības apstiprinājumu uz e-pastu agita.kulikovska@fidea.lv  

Pēc pieteikšanās nosūtīsim saiti uz diskusiju platformā Microsoft Teams.

Finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem

2020. gada 7.aprīlis

Ir pieejams finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem līdz vienam miljonam eiro , kā valsts palīdzība uzņēmumiem krīzes situācijā.
Mēs piedāvājam savu ekspertu tehnisko palīdzību pieteikuma sagatavošanā. Pakalpojums pieejams nekavējoties.
Ja jūsu uzņēmumam tas interesē, lūdzu zvaniet Agita  +371 29480623.
Finansējums ir pieejams finanšu institūcijā ”Altum”. MK Noteikumu saite.

Sazināties ar mums

Article Headline

January 1, 2025

This is your News article. It’s a great place to highlight press coverage, newsworthy stories, industry updates or useful resources for visitors. Add a short summary, include links to relevant content and choose a great photo or video for extra engagement!

Contact
Learn More
 

Dalies pieredzē

 • FIDEA, Latvijas Pārtikas Kompetences centra un LPUF vebinārs "Kā iekļūt Eiropas lielveikalu ķēdēs"
  2020. g. 27. maijs 10:00 – 10:30 EEST
  Kā iekļūt Eiropas lielveikalu ķēdēs?
  SIA "Karavela" mārketinga direktors un līdzīpašnieks Jānis Endele dalīsies pieredzē, kā Karavela ar savu ražoto produkciju nonākusi līdz Eiropas lielākajām pārtikas veikalu ķēdēm un ir partneris daudziem lieliem pasaules zivju konservu zīmoliem.
  Share
 
Discussing the Numbers

Mūsu pakalpojumi

18 gadu laikā esam sekmīgi realizējuši vairāk kā 440 projektus, piesaistot saviem klientiem finansējumu vismaz 290 miljonu apmērā.

 
Business%20Meeting_edited.jpg

Finansējuma piesaiste projektiem

Mūsu kompetence ļauj mums piesaistīt finansējumu visambiciozākajiem attīstības vai pētniecības projektiem.
Nodrošinām pilnu pakalpojumu spektru – no idejas formulēšanas, projekta pieteikuma sagatavošanas līdz pēdējā maksājuma saņemšanai

Science_edited.jpg

Kompetences centru atbalsts

FIDEA pieredze ļauj atbrīvot Kompetences centrus un sadarbības partnerus no liekas birokrātijas, ļaujot tiem fokusēties uz galveno - inovācijām.

Investment%20Chart_edited.jpg

Pētniecība

Veicam  ekonomikas pētījumus, industrijas/sektoru analīzi,  politikas iniciatīvu izstrādi un  izvērtējumus. Mūsu darba rezultāti ļauj klientiem – industrijas asociācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, ministrijām un aģentūrām pieņemt informētus lēmumus savai un tautsaimniecības attīstībai.
Mūsu klienti ir valstu valdības, valsts un pašvaldību institūcijas, industriju asociācijas, uzņēmumi, kā arī Eiropas Savienības Institūcijas.
FIDEA sniedza nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Viedās Specializācijas Stratēģijas izveidē. Viedās Specializācijas Stratēģija ir pamata dokuments, saskaņā ar kuru tiek veiktas investīcijas zinātnē un pētniecībā vairāk kā 600 miljonu euro apmērā no 2014. līdz 2020. gadam.

New%20Growth_edited.jpg

Vadības un finanšu konsultācijas

Mēs palīdzam klientiem noteikt mērķus, radīt stratēģiju to sasniegšanai un nodrošināt finanses stratēģijas realizācijai.

Vadības un finanšu konsultāciju pakalpojumi:

 • Stratēģijas izstrādes konsultācijas

 • Uzņēmuma refinansēšanas konsultācijas

 • Konsultācijas un pieteikumu sagatavošana uzņēmumu peļņas nodokļa atlaidei investīciju projektiem

 • Kapitāla investīciju piesaistes konsultācijas

 • Kredītu piesaistes atbalsts

 • Projektu vadības konsultācijas

 • Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde investīciju projektiem

Mūsu stratēģijas vadības konsultācijas palīdz veidot tādu stratēģiskās plānošanas procesu, kas ir balstīts uz situācijas izpratni, faktiem, iesaistīto pušu vienošanos un klienta personāla iesaisti.

Sazināties ar mums
Education%20Books%20Bookshelfs_edited.jpg

Valsts atbalsta konsultācijas

Mums ir ievērojama praktiska pieredze valsts atbalsta jautājumos, it īpaši tajos, kas saistīti ar pētniecību un attīstību.
Esam izstrādājuši pētniecības organizāciju vadlīnijas P&A uzskaites un nodalīšanas jautājumos. FIDEA izstrādātās vadlīnijas tiek izmantotas kā pamata dokuments pētniecības organizāciju finanšu uzskaites organizācijā.
FIDEA piedalījās likumdošanas aktu izstrādē, kas paredz uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumus P&A ieguldījumiem.

Sazināties ar mums
Brainstorming

Kvalifikācijas celšanas politikas veidotājiem

Piedāvājam kvalifikācijas celšanas programmas politikas veidotājiem

Sazināties ar mums

Par mums

FIDEA ir finanšu un vadības konsultāciju uzņēmums. Mēs jau kopš 2002. gada atrodam klientiem labākās attīstības un finansēšanas iespējas un palīdzam tās realizēt.
FIDEA un sadarbības partneru kompetences ļauj mums būt attīstības partnerim vadošajiem Latvijas uzņēmumiem, valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
Vēsture
FIDEA dibināts 2002. gadā, apvienojot spēkus uzņēmējiem no dažādam sfērām –   korporatīvo  finanšu, IT un kvalitātes vadības speciālistiem.
Mūsu klienti ir lielākie Latvijas uzņēmumi, Eiropas Savienības institūcijas, valsts institūcijas un ministrijas.
Mēs esam veikuši nozīmīgus ieguldījumus inovāciju, pētniecības un attīstības stratēģiju izstrādē gan Latvijā, gan Slovēnijā.

 

Sazināties ar mums

Sazinieties ar mums lai uzzinātu, kā mēs varam Jums palīdzēt:

 • FIDEA SIA

 • Adrese: Antonijas 5, Rīga, LV-1010, Latvija

 • e-pasts: info@fidea.lv

 • Reģistrācijas Nr:40003600120

 • PVN reģistrācijas Nr: LV40003600120

 • Banka: A/S Swedbank

 • Bankas kods: HABALV22

 • Bankas konts: LV58HABA0551002967852

 • LinkedIn

Paldies. Mēs atbildēsim Jums cik vien ātri iespējams.

Glass Buildings